Klantenservice 070-3638398

Algemene leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ringfotofocus.nl: onderdeel van Ringfoto Focus te Den Haag, hierna te noemen Foto Focus, gevestigd en winkelhoudende te (2565 JE) Den Haag aan de Thomsonlaan 96 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27060307

2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Foto Focus.

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Foto Focus georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Foto Focus gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Foto Focus en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Foto Focus en koper.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Het aanbod van  Foto Focus heeft een beperkte geldigheidsduur en geschiedt onder de voorwaarden, zoals in het aanbod vermeld.

2.  Foto Focus streeft ernaar de aangeboden producten en/of diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven conform de Wet Verkoop op Afstand, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

3. Foto Focus is niet gehouden een bestelling uit te voeren of tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel over te gaan, wanneer  Foto Focus bij de presentatie van het product en/of de dienst, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Foto  Focus het betreffende product en/of de dienst met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Foto Focus bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Foto Focus kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Foto Focus op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Annulering koopovereenkomst

1. Gedurende 14 dagen na ontvangst van het betreffende product, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. Hiertoe dient de koper binnen 14 dagen na ontvangst van het product op het afleveradres het product aan te melden via het contactformulier met  vermelding van artikel,- en serienummer. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van het product komen voor rekening van de koper. Ingeval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Foto  Focus betaalde ( inclusief verzendkosten ), welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.

2. Tijdens deze bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. M.a.w. je kan het product alleen maar proberen zoals ‘in de winkel’. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Foto Focus retourneren, conform de door Foto Focus verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Het bepaalde in lid 1 geldt niet ten aanzien van: a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Foto Focus geen invloed heeft; b) van zaken die: 1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) langer dan 14 dagen geleden ontvangen zijn; 4) waarvan de verzegeling is verbroken of online geregistreerd is (bijv. software); 5) verbruiksartikelen zijn zoals lampen, batterijen en vloeistoffen; 6) die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn; 7) waarvan de verpakking beschadigd is door gebruik of onvoorzichtig openen van de doos.

Artikel 6 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Alle prijzen zijn inclusief verschuldigde omzetbelasting, exclusief handelings – en verzendkosten en landspecifieke heffingen.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

1. Foto Focus zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Foto Focus zal zich inspannen om na de noodzakelijke ontvangst van betaling de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren, mits voorradig. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Foto  Focus is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden maar kan hiertoe niet worden verplicht. De extra kosten van de nalevering worden door Foto Focus gedragen.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Foto  Focus tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Garantie Garantievoorwaarden

1. Het door u aangeschafte product wordt gedurende de garantieperiode die door de fabrikant en/of importeur wordt aangegeven gegarandeerd tegen verborgen gebreken. De termijn hiervoor is meestal 2 jaar en is geldig vanaf de aankoopdatum die op de factuur vermeld staat. Als zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (dit wordt beoordeeld door de fabrikant en/of importeur) zal de fabrikant en/of importeur in dat geval de reparatie kosteloos verrichten c.q. vervangen.

2. Schade veroorzaakt door het ondeugdelijk omgaan met het product wordt niet door  Foto Focus vergoed. Buiten de garantie vallende reparaties zullen door Foto Focus zo snel en voordelig mogelijk worden verwerkt. Garantie vervalt als een artikel ondeugdelijk is behandeld, en er daardoor problemen zijn ontstaan (vochtschade, laten vallen, etc.).

3. Garantie wordt alleen verleend indien aankoopbon en garantiebewijs worden meegeleverd. Garantie wordt niet verleend op accu`s, batterijen en kabels.

4. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzending, het advies is dan ook om dit verzekerd en aangetekend te doen. Voor de naar ons verzonden reparaties worden de verzendkosten niet vergoed. De retourzending van uw reparatie word door ons betaald. Dit geld alleen binnen Nederland. Zelf uw reparatie brengen en afhalen in onze winkel in Den Haag is natuurlijk ook mogelijk.

5. Foto Focus staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Betaling

1. Online betaling geschiedt elektronisch. Foto Focus biedt  een veilige manier om online elektronisch te betalen. De koper kan hiervoor gebruik maken van iDEAL. Betalingen gedaan middels  iDEAL zijn kosteloos. Indien u heeft gekozen om uw bestelling af te halen in onze winkel dan kunt u deze betalen in onze winkel. Dit kan contant of per pin (let op uw opnamelimiet).

Artikel 10 – Persoonsgegevens

1. Foto  Focus leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het “persoonlijk” gedeelte van Foto Focus.

2. Foto Focus zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Foto Focus  en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

Artikel 12 – Klachtenafhandeling

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten en of dienstverlening. Wij willen u graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden. U kunt mailen naar:

directie@ringfotofocus.com

Onze medewerkers van de afdeling klachten zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...